Polityka prywatności

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest: WIBRONIKA Paweł Bartnik, Os.Centrum A 1/153, 31-923 Kraków

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą), zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych.
  Nasza firma jako Administrator Danych Osobowych wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne. Ma to na celu zapewnienie najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Dzięki temu zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych.
 2. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę (Administratora Danych Osobowych), zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: info@wibronika.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora Danych Osobowych, WIBRONIKA Paweł Bartnik, Os. Centrum A 1/153, 31-923 Kraków. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
  a. dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
  b. zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
  c. przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
  d. wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 3. W naszej firmie zbieramy następujące dane osobowe:
  a. imię i nazwisko
  b. numer telefonu
  c. adres mailowy
  d. wiek
  e. płeć
  f. ręczność
  g. dane dotyczące wcześniejszego stanu zdrowia, zastosowanego leczenia i terapii, które dobrowolnie Państwo zgłaszacie
  h. ewentualne wyniki badań, wyniki TK
  i. adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Państwa wyniki diagnostyki, informacje o aktualnych ofertach i promocjach, o seminariach oraz o warsztatach.
  Te Informacje te są nam niezbędne do przeprowadzenia diagnostyki, opracowania optymalnego postępowania terapeutycznego, do skomunikowania się z Państwem mailem i telefonicznie w celu wymiany informacji.
 4. Podanie danych wskazanych w punkcie 3 jest konieczne w następujących przypadkach:
  o Umówienie się na wizytę,
  o Wysłanie informacji o umówionym terminie, rodzaju usługi, sposobie kontaktu (wizyta osobista, sesja telefoniczna, sesja online), o miejscu wizyty stacjonarnej (adres gabinetu) i sposobie opłacenia usługi, przypomnienia o wizycie drogą sms lub mailem
  o Przeprowadzenie diagnostyki stanu organizmu
  o Opracowanie postępowania terapeutycznego
  o Przekazanie informacji zwrotnych z wizyty, diagnostyki i terapii
  o Poproszenie o udzielenie informacji – opinii na temat jakości wykonanej przez nas usługi
  o Wysłanie materiałów terapeutycznych
  o Kontaktu terapeutów
 5. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszych usług ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.
 6. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez naszą firmę jako Administratora Danych Osobowych w celu realizacji usług świadczonych na rzecz Państwa. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do wykonania usług, które Państwo zamówiliście.
 7. Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i niezautomatyzowany.
 8. Przechowywane przez nas dane dotyczą naszych aktualnych klientów, przeszłych i przyszłych.
 9. Dane osobowe przetwarzamy bez określenia terminu zakończenia ich przetwarzania, ponieważ usługi świadczone na rzecz naszych Klientów są rozłożone w czasie i są przez nas archiwizowane.
 10. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą.
 11. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO.
 12. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, to znaczy organom władzy i administracji, takim jak instytucjom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 13. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz naszej firmy jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzających. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach np.Serwisu internetowego „znany Lekarz”. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania podmiotom świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Serwis internetowy, świadczącym inne usługi na naszą rzecz jako Administratora danych osobowych, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania naszej firmy i naszej strony internetowej oraz kont mailowych.
 14. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez Administratora Danych Osobowych.
 15. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych ma prawo do:
  – bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO – administratorzy są zobowiązani do przekazania osobom, których dane będą przetwarzać, określonych w RODO informacji.
  a. dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO – podając nam dane osobowe, mają Państwo prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp; nie oznacza to jednak, że mają Państwo prawo dostępu do wszystkich dokumentów, na których Państwa dane widnieją, gdyż mogą one zawierać informacje poufne. Mają jednak Państwo prawo do informacji, jakie Państwa dane i w jakim celu przetwarzamy. Jak również macie Państwo prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych. Pierwszą kopię wydajemy bezpłatnie, za każdą kolejną zgodnie z przepisami RODO pobieramy opłatę administracyjną odpowiadającą kosztom sporządzenia kopii,
  b. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO – jeżeli Państwa dane osobowe uległy zmianie, prosimy o poinformowanie nas jako Administratora Danych Osobowych o tym fakcie. Spowoduje to, że posiadane przez nas dane będą zgodne ze stanem rzeczywistym oraz aktualne; również w sytuacji, gdy nie nastąpiła żadna zmiana danych osobowych, ale z jakichkolwiek względów dane te są nieprawidłowe lub zostały zapisane w sposób niepoprawny (np. na skutek omyłki pisarskiej). Wtedy prosimy o informację w celu poprawienia lub sprostowania takich danych,
  c. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO – innymi słowy mają Państwo prawo żądania „skasowania” danych posiadanych przez nas jako Administratora Danych Osobowych, a także prawo do wystąpienia do nas jako Administratora Danych Osobowych, abyśmy poinformowali innych administratorów, którym przekazaliśmy Państwa dane o konieczności ich usunięcia. Mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy:
  § cele, do których dane osobowe zostały pobrane, zostały osiągnięte np. proces terapeutyczny został zakończony i nie chcą Państwo korzystać dalej z naszych usług,
  § podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych była wyłącznie zgoda, która następnie została cofnięta, a jednocześnie nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych. Przykład: otrzymują Państwo od nas informacje o nagraniach czy promocjach i nie chcą już ich otrzymywać,
  § wnieśli Państwo sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i uważają Państwo, że nie mamy żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych,
  § Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Np. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych. Proszę pamiętać, że w takim przypadku muszą Państwo mieć podstawę do swojego żądania,
  § konieczność usunięcia Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa,
  § dane osobowe dotyczą osoby małoletniej i zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług diagnostycznych i terapeutycznych,
  d. ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO – mogą się Państwo zgłosić do naszej firmy z żądaniem ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Polegałoby to na tym, że do czasu wyjaśnienia spawy nasza firma przede wszystkim jedynie by przechowywała dane, jeżeli:
  § kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych, lub
  § uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane bez podstawy prawnej. Ale jednocześnie nie chcą Państwo, abyśmy usuwali te dane osobowe czyli nie korzystają Państwo z uprawnienia, o którym mowa w literze poprzedzającej, lub
  § złożyli Państwo sprzeciw lub
  § Państwa dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń np. przed sądem,
  e. przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO – mają Państwo prawo uzyskania swoich danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze, a także prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przysługuje Państwu jedynie wówczas, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych była zgoda (np. na otrzymywanie od nas informacji drogą mailową o promocjach lub nagraniach). Dotyczy to również, gdy dane te były przetwarzane w sposób automatyczny,
  f. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO – mają Państwo prawo wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez nas danych osobowych, które dotychczas przetwarzaliśmy w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa,
  g. nie podlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO – w naszym mailingu nie będą Państwo podlegali zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak również profilowaniu w rozumieniu RODO, chyba że wyrażą Państwo na to zgodę; dodatkowo zawsze będziemy Państwa informowali o profilowaniu, gdyby miało ono mieć miejsce,
  h. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO – jeżeli uznają Państwo że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób naruszamy uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 16. W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznaczamy, że zgodnie z przepisami RODO nie mają Państwa prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:
  . przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
  a. przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez naszą firmę z obowiązków prawnych wynikającego z przepisów. Nie możemy usunąć Państwa danych przez okres niezbędny do wywiązania się z pewnych obowiązków (np. podatkowych). Gdyż nakładają je na nas przepisy prawa,
  b. przetwarzanie Państwa danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.
 17. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: info@wibronika.pl Pozwoli to usunąć Państwa konto i dane zgromadzone w naszym systemie.
 18. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany. W razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.
 19. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Wibronika Paweł Bartnik